Jak złożyć zamówienie?Paczkomaty InPost Jak licytować?facebook.com/Deashoppl x zwiń

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

działającego pod witryną www.deashop.pl

 

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. „Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie

Internetowym;

2. „Kodeks Cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93

ze zm.);

3. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym nie związanych

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 221 Kodeksu

cywilnego;

4. „Sklep Internetowy” (lub „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem

www.deashop.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów;

5. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym

rozumieniu działalność gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego;

6. „Towar” – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym

7. „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sklepem pod adresem: www.deashop.pl, a Klientem, która zostaje zawarta z wykorzystaniem niniejszego serwisu internetowego Sklepu;

8. „Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów (…)” – ustawa z dnia 2 marca 2000 roku

o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez

produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm).

9. „Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej” – ustawa z dnia 27 lipca 2002

roku. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

(Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

10. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru prezentowanego na stronach

internetowych Sklepu.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zamawiania Towarów ze Sklepu Internetowego pod adresem

www.deashop.pl;

2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą

elektroniczną;

3. Podmiotem prowadzącym niniejszy Sklep Internetowy jest Deashop, e-mail: biuro@deashop.pl

4. Treść stron internetowych Sklepu oraz inne informacje zawarte w Sklepie Internetowym

należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego;

5. Prezentowane w Sklepie Internetowym Towary nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu

przepisów Kodeksu cywilnego.

6. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient składa jednocześnie ofertę zakupu

interesującego go Towaru.

7. W celu poprawnego korzystania z niniejszego serwisu, zalecane jest, by sprzęt i system

informatyczny Klienta spełniał co najmniej następujące wymagania techniczne:

a) Przeglądarka Internet Explorer w wersjiMSIE 8.x lub nowszej, Firefox w wersji 7.x lub

nowszej, Chrome 15.x,

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

8. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają

należny podatek od towarów i usług. Wiążąca jest cena z chwili składania zamówienia przez

Klienta.

9. Do zakupu w Sklepie uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

10. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu pod adresem:

www.deashop.pl/deashop,regulamin, gdzie Klienci mogą zapoznać się z jego treścią jak również

pobrać jego wersję elektroniczną lub sporządzić jego wydruk.

§ 3

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.Istnieje możliwość dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym poprzez rejestrację Klienta

jako użytkownika w systemie, jak również poprzez złożenie jednorazowego zamówienia bez

procedury rejestracyjnej.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i przesłanie (zaakceptowanie) formularza

rejestracyjnego na stronach internetowych Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie Regulaminu Sklepu Internetowego, podanie

danych osobowych Klienta, które są wskazane jako dane obowiązkowe oraz zgoda na ich

przechowywanie i przetwarzanie na cele związane z realizacją zamówienia składanego przez

Klienta. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych określone są w § 10 niniejszego

Regulaminu.

4. Sklep może usunąć zarejestrowane konto Klienta w sytuacji, gdy Klient:

a) Podał przy rejestracji dane nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub naruszające

prawa osób trzecich;

b) Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osób trzecich;

c) Używa serwisu Sklepu Internetowego niezgodnie z prawem lub dobrymi obyczajami;

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i przechowywania danych

uzyskanych w związku ze świadczonymi w ramach niniejszego serwisu usługami, Sklep

Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia

bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania

i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§ 4

Procedura zawierania umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy zalogować

się w serwisie oraz dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu

o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. W sytuacji, gdy Klient

wybierze opcję zakupu bez rejestracji, konieczne będzie dokonanie wyboru towaru a następnie

podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty

oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do

wirtualnej torby zakupów;

3. W trakcie procedury składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamów” –

Klient ma możliwość technicznej modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru

Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz

informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie

podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawierało będzie informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów

c) kosztów dostawy do Klienta,

d) wybranej metody płatności,

e) wybranego sposobu dostawy,

f) szacowanego czasu dostawy,

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie

danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamów”.

6. Złożenie przez Klienta Zamówienia w sposób wyżej opisany stanowi oświadczenie woli

zawarcia ze Sklepem Umowy sprzedaży

7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie

złożenia Zamówienia oraz wszystkich istotnych jego elementów.

8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o

której mowa w ustępie poprzednim.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym

Regulaminem.


§ 5

Dostawa Towarów

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i dokonywana jest na

adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się według wyboru Klienta w drodze przesyłki

za pośrednictwem Paczkomatów InPost. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Dostawa realizowana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych licząc od

dnia otrzymania zapłaty za towar wraz z kosztami jego wysyłki.

4. W wypadku, gdyby okazało się, że w danej chwili brak było Towaru, co do którego Klient złożył

Zamówienie, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta jak również wskaże przewidywany termin, w

jakim Zamówienie będzie mogło być zrealizowane. Do Klienta będzie należała decyzja co do

wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji zamówienia bądź co do rezygnacji z

Zamówienia. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty za towar, Sklep zobowiązuje się do niezwłocznego

zwrotu należnych mu kwot.

5. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę. Zamówienia złożone po godz. 12.00 oraz

w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

6. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w

przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki,

Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody. Protokół musi być

sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez Klienta.


§ 6

Metody płatności

Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówione Towary przelewem na numer rachunku bankowego Sklepu Internetowego :

05249010570000990081712342


§ 7

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów (…), Konsument może

odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem Internetowym, bez podania przyczyn, składając

stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni, licząc od dnia wydania Towaru. Do

zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ustępie poprzednim, należy wysłać na adres

Sklepu Internetowego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za

niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Sklep Internetowy

dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru niezwłocznie, a konsument jest zobowiązany do

niezwłocznego zwrotu zakupionego towaru na poniższy adres:

Paczkomat LUB366, W. Orkana 4, 20-504 Lublin. W celu usprawnienia procedury zwrotu

należności Klienta, prosimy o podanie numeru rachunku bankowego.

4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,

zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych za pobraniem.


§ 8

Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sklep Internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za

niezgodność z Umową sprzedaży zakupionego Towaru, w zakresie określonym Ustawą o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsument ma prawo żądać

doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na

nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają poniesienia przez

Sprzedawcę nadmiernych kosztów. W takim przypadku, gdy Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość

takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana naraziłyby Konsumenta

na znaczne niedogodności, Konsument ma prawo zgłoszenia roszczenia o stosowne obniżenie

ceny albo odstąpić od umowy.

3. W wypadku uwzględnienia żądań Konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z umową, koszty

związane z przesłaniem Towaru do Sklepu zostaną zwrócone niezwłocznie.

4. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową wobec Sklepu

Internetowego nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji, jeżeli

zamawiane Towary są nią objęte. Zgłoszenie żądań z udzielonej Klientowi gwarancji odbywa się

na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej.

5. Wszelkie reklamacje związane z Towarami zamawianymi w Sklepie Internetowym mogą być

składane mailowo z wykorzystaniem danych kontaktowych Sklepu ujawnionych w niniejszym Regulaminie.

6. Sklep Internetowy zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji Klientów w terminie 14 dni od

daty ich zgłoszenia, przy czym w wypadku niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, nie

ustosunkowanie się do żądań Konsumenta we wskazanym terminie, oznaczać będzie uznanie

tych żądań za zasadne.

7. Niniejszy Regulamin wyłącza odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady

fizyczne i prawne produktu, w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami.

8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek reklamacyjnych wysyłanych za pobraniem.


§ 9

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Sklep Internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania

serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć

w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, prosimy

o niezwłoczne powiadomienie Sklepu Internetowego o ich stwierdzeniu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu można zgłaszać pisemnie na adres

Sklepu Internetowego lub mailowo.

4. W reklamacji prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu do korespondencji (lub

adresu elektronicznego), rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej

z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji zgłaszanej w trybie

opisanym w ustępach niniejszego paragrafu w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe,

do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


§ 10

Ochrona danych osobowych

1. Dane uzyskane przy składaniu Zamówienia będą przetwarzane w celu realizacji umowy, z

zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

r. - o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i

kontaktu z Klientem wyłącznie przez Sklep Internetowy w związku ze złożonym Zamówieniem;

2. Sklep Internetowy nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celu ich

przetwarzania i wykorzystywania w jakimkolwiek celu. Nabywca dysponuje prawem wglądu do

swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe

uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze Sklepem Internetowym

mailowo.


§ 11

Postanowienia końcowe

1. Sklep Internetowy dołożył wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej

informacje były zgodne z rzeczywistymi ich parametrami i jak najbardziej aktualne. Wszelkie

wątpliwości prosimy wyjaśniać kontaktując się ze Sklepem.

2. Przy składaniu zamówienia Klient wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego

Regulaminu oraz w wypadku Konsumenta potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia

od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem,

który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami

właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Internetowym a Klientem,

który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym dla siedziby Sklepu

Internetowego.

5. Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie nie będą znajdowały zastosowania do

Zamówień już złożonych, do których zastosowanie znajdą postanowienia obowiązujące w dacie

składania Zamówienia. Wersje Regulaminu z zaznaczeniem okresu ich obowiązywania będą

publikowane na stronach internetowych Sklepu.